Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
19 March 2021

Temporary Traffic Diversion For Ebeneezer Project

NOTICE NUMBER: 85/2021

Due to safety and construction purposes, the existing gravel road leading up to Ebenezer farms will be closed. The existing gravel paths/farm roads as an alternative route to use around the site as suggested by the Contractor.

The contractor have engaged with the school and reached an agreement on how they will have access for the busses, staff and public access to the school. Below see layout indicating temporary detour route. It should be noted that this detour would be used as from next week (22 March 2021) until the end of February 2022.

Weens veiligheids redes en konstruksiedoeleindes sal die bestaande grondpad wat na Ebenezer-plase lei, gesluit wees. Die bestaande gruispaaie / plaaspaaie as alternatiewe roete om die perseel te gebruik soos voorgestel deur die Kontrakteur.

Die kontrakteur het met die skool in verbinding getree en 'n ooreenkoms bereik oor hoe hulle toegang sal hê vir busse, personeel en openbare toegang tot die skool. Hieronder sien die uitleg wat tydelike ompadroete aandui. Daar moet op gelet word dat hierdie ompad vanaf volgende week (22 Maart 2021) tot einde Februarie 2022 gebruik sal word.

Ngenxa yokhuseleko nomsebenzi weKontrakta, indlela yomhlaba (yegrabile) eya kwifama yaseEbenezer izokuvalwa. Indlela  ekhoyo yasefama (yegrabile) njengenye indlela enokusetyenziswa malunga nesiza njengoko kucetyisiwe yiKontrakta.

Ikhontrakthi ithethathethane nesikolo kwaye yafikelela kwisivumelwano malunga nokuba baya kuba nakho njani ukwenza ibhasi ukuba ifikelele, kunye nabasebenzi nabanye abantu abafuna ukungena esikolweni. Apha ngezantsi ubona uyilo olubonisa indlela yexeshana yokujika ecaleni. Kufuneka iqatshelwe into yokuba olu phambuko luya kusetyenziswa ukusukela kwiveki ezayo (nge-22 kweyokwindla 2021) kude kube sekupheleni kweyoMdumba 2022.

Adv. LMR Ngoqo
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 19 March 2021