Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
16 November 2016

Supplementary Valuation Roll

FOR THE PERIOD 2015-2016

BITOU MUNISIPALITEIT

KENNISGEWING NR.290/2016

OPENBARE KENNISGEWING WAT BESWARE VIERDE (AW04) AANVULLENDE WAARDASIELYS(TE) AANVRA

 

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 49(1)(a)(i) saamgelees met artikel 78(2) van die Plaaslike Owerhede: Munisipale Eiendomsbelasting Wet van 2004 (Wet 6/2004) hierna verwys as die “Wet” dat die vierde Aanvullende Waardasielys(te) ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense sowel as die Raad se webwerf by www.bitou.gov.za vanaf: 17 November 2016  tot  16 Desember 2016

Geliewe kennis te neem dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van artikel 49(1)(a)(i) saamgelees met artikel 78(2) van vermelde Wet ‘n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys(te).

U aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ‘n beswaar na‘n spesifieke eiendom moet verwys en nie na die waardasielys(te) per sé nie.

Die voorgeskrewe beswaarvorm is beskikbaar by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense en webwerf: www.bitou.gov.za

Navrae kan gerig word aan: Gloria Siko Tel nr.044 5013098 of e-pos msiko@plett.gov.za

Hierdie Kennisgewing het vir die eerste keer op: 16 November 2016 verskyn.

Die voltooide vorm moet terug besorg word aan die Munisipale Bestuurder voor of op 19 Desember 2016.

 

M.Stratu

Waarnemende Munisipale Bestuurder  

Bitou Plaaslike Munisipaliteit

Privaatsak X 1002

PLETTENBERGBAAI

6600

------------------------------------------------------------

ENGLISH

To view relevent documnts: Click here

Last published 04 February 2019