Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
25 July 2022

Special Council Meeting - 28 July 2022

NOTICE NUMBER: 179/2022

Notice is hereby given in terms of Section 19 of Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) that a Special Council meeting of the Bitou Municipality is scheduled for Thursday, 28 July 2022 at 09h00 via MS Teams.

The above-mentioned meeting will be live streamed on the municipality’s official YouTube channel. To watch the stream follow the link on our website: www.bitou.gov.za

 

Isaziso siyanikezelwa ngokweCandelo le-19 loRhulumente weNgingqi: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala, ka-2000 (uMthetho wama-32 ka-2000) sokuba intlanganiso yeBhunga ekhethekileyo likaMasipala waseBitou icwangciselwe uLwesine, umhla we-28 kuJulayi 2022 ngo-09h00 ngo MS Teams.

Le ngqungquthela i izakusasazwa koqhubeka kwikhasi lonxibelelwano likamasipala kuYoutube. Ukuze ubenakho ukubukela ujonge ukuqhubeka kwiwebhusayithi: www.bitou.gov.za

 

Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 19 van Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 ​​van 2000) dat 'n Spesiale Raadsvergadering van die Bitou Munisipaliteit geskeduleer is vir Donderdag, 28 Julie 2022 om 09h00 via MS Teams.

Bogenoemde vergadering sal regstreeks op die munisipaliteit se amptelike YouTube- kanaal uitgesaai word. Om die stroom te kyk, volg die skakel op ons webwerf: www.bitou.gov.za

 

Mr. Mbulelo Memani
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 25 July 2022