Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
23 June 2022

PROPOSED LEASE OF ERF 4131, PLETTENBERG BAY FOR A TOURISM RELATED PROJECT

NOTICE NUMBER: 143/2022

 

 

 

Notice is hereby given that it is the intention of the Municipality to make Erf 4131, Plettenberg Bay (situated in Sewell Street) available for a tourism related development project on a rental basis.

Any stakeholder is invited to comment on the principle of the lease of the relevant portion of municipal land (i.e. Erf 4131, Plettenberg Bay).

Any comment (which must include the name and contact details of the person concerned) should be lodged in writing within 14 days of the date of this notice and be addressed to The Municipal Manager, Bitou Local Municipality, Private Bag X1002, Plettenberg Bay, 6600, or by email to sdupreez@plett.gov.za, or be hand-delivered to the Building Control (Property Management Administration) section of the Municipality (Unit 50, Second Floor, Melville’s Corner, 3 Kloof Street, Plettenberg Bay).

Isaziso siyanikezelwa ukuba yinjongo kaMasipala ukwenza iSiza-4131, ePlettenberg Bay (eseSewell Street) sifumaneke kwiprojekthi yophuhliso olunxulumene nokhenketho ngokurenta.

Nawuphi na umntu ochaphazelekayo uyamenywa ukuba anike izimvo zakhe malunga nomthetho-siseko wokuqeshwa kwesahlulo esifanelekileyo somhlaba kamasipala (okt. iSiza 4131, ePlettenberg Bay).

Naziphina izimvo (ezifanele ziquka igama kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano zomntu ochaphazelekayo) kufuneka zifakwe ngokubhaliweyo zingaphelanga iintsuku ezili-14 ukususela kumhla wesi saziso kwaye zibhekiswe kuMphathi kaMasipala, kuMasipala weNgingqi waseBitou, Private Bag X1002, Plettenberg Bay, 6600 , okanye nge-imeyile apha sdupreez@plett.gov.za , okanye uziswe ngesandla kwicandelo loLawulo lweZakhiwo (uLawulo loLawulo lwePropati) likaMasipala (iYunithi 50, kuMgangatho weSibini, iMelville's Corner, 3 Kloof Street, Plettenberg Bay).

Kennis word hiermee gegee dat dit die voorneme van die Munisipaliteit is om Erf 4131, Plettenbergbaai (geleë in Sewellstraat) beskikbaar te stel vir 'n toerismeverwante ontwikkelingsprojek op 'n huurbasis.

Enige belanghebbende word uitgenooi om kommentaar te lewer oor die beginsel van die huur van die betrokke gedeelte van munisipale grond (d.w.s. Erf 4131, Plettenbergbaai).

Enige kommentaar (wat die naam en kontakbesonderhede van die betrokke persoon moet insluit) moet skriftelik binne 14 dae vanaf die datum van hierdie kennisgewing ingedien word en gerig word aan die Munisipale Bestuurder, Bitou Plaaslike Munisipaliteit, Privaatsak X1002, Plettenbergbaai, 6600 , of per e-pos na sdupreez@plett.gov.za, of per hand afgelewer word by die Boubeheer (Eiendomsbestuursadministrasie) afdeling van die Munisipaliteit (Eenheid 50, Tweede Vloer, Melville se Hoek, Kloofstraat 3, Plettenbergbaai).

Mr. Mbulelo Memani

MUNICIPAL MANAGER

Bitou Local Municipality

 

 

Last published 23 June 2022