Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
21 February 2017

OPENBARE KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN ALGEMENE WAARDASIELYSTE AANVRA

KENNISGEWING NR. 36/2017

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings  van art 49(1) (a) (i) van die Plaaslike Owerhede: Munisipale Eiendomsbelasting Wet,2004 (Wet 6/2004 ) hierna verwys as die “Wet” dat die Algemene Waardasielyste vir die boekjare 1 Julie 2017 – 30 Junie 2021 ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munispale grense sowel as die raad se webwerf by www.bitou.gov.za vanaf:   21 Februarie 2017 tot 24 Maart 2017.

Geliewe kennis te neem dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van art 49(1) (a) (i) van vermelde wet ‘n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielyste.

U aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van artikel 50(2) van die wet wat bepaal dat ‘n beswaar na  ‘n spesifieke eiendom moet verwys en nie na die waardasielys per sé nie.

Die voorgeskrewe beswaarvorm is beskikbaar by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense en/of webwerf www.bitou.gov.za

Die voltooide beswaarvorm kan per hand terugbesorg word aan die Munisipale Bestuurder by die Munisipale kantore te Sewell Straat 4,Plettenbergbaai.

Die voltooide beswaarvorm kan ook per epos gestuur word aan rates@plett.gov.za of alternatiewelik gepos word aan:

Die Munisipale Bestuurder,
Bitou Munisipaliteit,
Privaatsak X1002
PLETTENBERG BAAI
6600

Die sperdatum vir die terugbesorging van voltooide beswaarvorms is 24 Maart 2017.Navrae kan gerig word aan: Gloria Siko,Tel nr.044 -501 3018 of e-pos msiko@plett.gov.za.
Hierdie Kennisgewing het vir die eerste keer op 16 February 2017 verskyn.

Mnr. T.C Ndlovu
Munisipale Bestuurder

 

Beswaar Vorm A Residensieel -Algemene Waardasie 2017
Beswaar Vorm B Besighede Algemene Waardasie 2017
Beswaar Vorm C Landbou Algemene Waardasie 2017

To view the GENERAL VALUATION 2017 / 2021 documents online, Click Here

English Notice

Last published 04 February 2019