Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
03 October 2022

NOTICE OF LAND USE APPLICATIONS

Municipal Notice No: 270/2022

Property description/ Grondbeskrywing/ Inkcazo yepropati Type of Application/Aansoek/ Uhlobo lweSicelo
REMAINDER OF 866  AND ERF 1231 KEURBOOMSTRAND

 

INTSALELA KA-866 KUNYE NESIZA 1231 KEURBOOMSTRAND

 

RESTANT VAN 866 EN ERF 1231 KEURBOOMSTRAND

  1. Subdivision of the remaining extent of Erf 866 Keurboomstrand into two (2) portions (Ptn A and the Remaining extent).
  2. Consolidation of Ptn A of Erf 866 Keurboomstrand with Erf 1231 Keurboomstrand.
  1. Ulwahlulo lobungakanani obushiyekileyo besiza esingu-866 Keurboomstrand.
  2. Ukudityaniswa kwenxalenye yeSiza 866 Keurboomstrand kunye neSiza 1231 Keurboomstrand.
  1.  Onderverdeling van die restant van Erf 866 Keurboomstrand in twee (2) gedeeltes (gedeelte A en die restant).
  2. Konsolidasie van gedeelte  A van Erf 866 Keurboomstrand met Erf 1231 Keurboomstrand.

Application is available for viewing at Municipal office, 50 Melville’s Corner, during office hours/ Aansoek kan bestudeer word by Kantoor 50, Mellville’s Corner gedurende kantoorure/ Ikopi yesicelo iyafumaneka ukuze ijongwe kwi-ofisi kaMasipala kwiyunithi engu-50 Melville’s Corner, ngamaxesha omsebenzi aqhelekileyo.

Enquiries may be directed to/ Navrae kan gerig word na/ Imibuzo inokubhekiswa kuyo Town planning at 044 501 3303/ townplanning@plett.gov.za

Comments/objections with reasons must be delivered or e-mailed to townplanning@plett.gov.za within 30 days from the date of publication of this notice, and must include the name & contact details of the person concerned. Kommentare/ besware kan na townplanning@plett.gov.za gerig word binne 30 van publikasie van hierdie kennisgewing en moet ‘n naam en kontakbesonderhede insluit./ Naziphi na izimvo/izichaso ezinezizathu mazisiwe okanye zithunyelwe nge-imeyile apha townplanning@plett.gov.za zingadlulanga iintsuku ezingama-30 ukususela kumhla wokupapashwa kwesi saziso, kwaye mazibandakanye igama neenkcukacha zoqhagamshelwano zaloo mntu uchaphazelekayo.

Mr. Mbulelo Memani
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 03 October 2022