Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
03 October 2022

Notice of Land Use Applications

Municipal Notice No: 264/2022

Property description/ Grondbeskrywing/ Inkcazo yepropati Type of Application/Aansoek/ Uhlobo lweSicelo
PORTION 191 OF THE FARM GANSE VALLEY NO.444,
 1. Consent use for:
  • ‘Tourist facility’ to allow amenities for tourists such as restaurant, wine bar, gift shop, and padel tennis courts,
  • ‘Farm store’
 2. Removal of restrictive condition (I)(E) contained in deed of Title T14938/2022  that limits the use of the property to agriculture uses only
ISIQENDU SE-191 SEFARM GANSE Valley NO.444
 1. Imvume yokusetyenziswa:
  • ‘Indawo yabakhenkethi’ ukuvumela izinto eziluncedo kubakhenkethi ezifana nerestyu, ibha yewayini, ivenkile yezipho kunye nenkundla yentenetya yeepadel,
  • ‘Ivenkile yaseFama’
 2. Ukususwa komqathango (I)(E) kwi tittle deed engu T14938/2022   othintela ukusetyenziswa kwepropati kusetyenziso lwezolimo kuphela.
GEDEELTE 191 VAN DIE PLAAS GANSE VALLEI NO.444
 1. Vergunningsgebruik vir:
  • 'Toeriste fasiliteit' om geriewe vir toeriste toe te laat, soos restaurant, wynkroeg, geskenkwinkel en “padel” tennisbane,
  • 'Plaaswinkel'
 2. Opheffing van beperkende voorwaarde (I)(E) verwat in titel akte T14938/2022  wat die gebruik van die eiendom beperk tot slegs landbougebruike

Application is available for viewing at the Municipal office, 50 Melville’s Corner, during office hours/ Aansoek kan bestudeer word by Kantoor 50, Mellville’s Corner gedurende kantoorure/ Ikopi yesicelo iyafumaneka ukuze ijongwe kwi-ofisi kaMasipala kwiyunithi engu-50 Melville’s Corner, ngamaxesha omsebenzi aqhelekileyo.

Enquiries may be directed to/ Navrae kan gerig word na/ Imibuzo inokubhekiswa kuyo Town planning at 044 501 3303/ townplanning@plett.gov.za

Comments/objections with reasons must be delivered or e-mailed to townplanning@plett.gov.za within 30 days from the date of publication of this notice, and must include the name & contact details of the person concerned. Kommentare/ besware kan na townplanning@plett.gov.za gerig word binne 30 van publikasie van hierdie kennisgewing en moet ‘n naam en kontakbesonderhede insluit./ Naziphi na izimvo/izichaso ezinezizathu mazisiwe okanye zithunyelwe nge-imeyile apha townplanning@plett.gov.za zingadlulanga iintsuku ezingama-30 ukususela kumhla wokupapashwa kwesi saziso, kwaye mazibandakanye igama neenkcukacha zoqhagamshelwano zaloo mntu uchaphazelekayo.

Mr. Mbulelo Memani
Municipal Manager/ Munispale Bestuurder/ UMphathi kaMasipala:
Bitou Municipality

Last published 03 October 2022