Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
08 November 2021

CHANGE OF BANKING DETAILS

NOTICE NUMBER: 336/2021

Notice is hereby given that The Standard Bank of SA Ltd has become the primary banker of Bitou Municipality. 

The full process of amending the information on all banking platforms has just been finalized, therefor all customers can now pay their municipal accounts via their bank.

Please amend your payment profile a.s.a.p. as the previous bank account (Nedbank account) will soon become obsolete. Bitou Municipality is a public recipient and should be selected on the list provided by your bank, to effect payment. When paying your municipal account, please ensure that only the correct municipal account number is used as a reference.

NB! In the event where an incorrect reference, i.e. other than the correct municipal account number, for account payments are used, a penalty fee of R 181.70 is levied and payable on your account.

We would like to confirm that services payments can also be done on the same profile. For services payments, please use the reference issued by the relevant services section.

Traffic fine payments should still be done in the same fashion, until otherwise confirmed.

 

UKUTSHINTSHWA KWENKCUKACHA ZEBHANKI –STANDARD BANK

Isaziso siyanikezelwa ukuba i-Standard Bank of SA Ltd ibe yibhanki ephambili kaMasipala waseBitou.

Inkqubo epheleleyo yokulungisa iinkcukacha kuwo onke amaqonga ebhanki igqityiwe, ngoko ke bonke abathengi ngoku banokuhlawula ii-akhawunti zabo zikamasipala ngebhanki yabo.

Nceda ulungise iprofayile yakho yentlawulo ngokukhawuleza njengoko i-akhawunti yebhanki yangaphambili (i-akhawunti yakwaNedbank) iza kuphelelwa lixesha. UMasipala waseBitou ngumamkeli woluntu kwaye kufuneka akhethwe kuluhlu olunikezelwe yibhanki yakho, ukwenza intlawulo. Xa uhlawula i-akhawunti yakho kamasipala, nceda uqinisekise ukuba kuphela inombolo ye-akhawunti kamasipala echanekileyo esetyenziswayo njengereferensi.

QAPHELA! Kwimeko apho ireferensi engachanekanga, ngaphandle kwenombolo ye-akhawunti kamasipala echanekileyo, kwiintlawulo ze-akhawunti zisetyenzisiwe, intlawulo yesohlwayo i-R 181.70 ihlawuliswa kwaye ihlawulwe kwi-akhawunti yakho.

Singathanda ukuqinisekisa ukuba iintlawulo zeenkonzo zinokwenziwa kwakule profayile. Ngeentlawulo zeenkonzo, nceda usebenzise ireferensi ekhutshwe licandelo leenkonzo ezifanelekileyo.

Iintlawulo zezohlwayo zendlela kusafuneka zenziwe ngendlela efanayo, kude kuqinisekiswe ngenye indlela

 

VERANDERING VAN BANKBESONDERHEDE – STANDARD BANK

Kennis geskied hiermee dat Standard Bank die primêre bankier van Bitou Munisipaliteit geword het.

Die volledige proses om die inligting op alle bankplatforms te wysig is pas afgehandel, daarom kan alle kliënte nou hul munisipale rekeninge via hul bank betaal.

Wysig asseblief jou betalingsprofiel aangesien die vorige bankrekening (Nedbank-rekening) binnekort verouderd sal raak. Bitou Munisipaliteit is 'n openbare ontvanger en moet gekies word op die lys wat deur jou bank verskaf word, om betaling te bewerkstellig. Wanneer u u munisipale rekening betaal, maak asseblief seker dat slegs die korrekte munisipale rekeningnommer as verwysing gebruik word.

NB! In die geval waar 'n verkeerde verwysing, dit wil sê anders as die korrekte munisipale rekeningnommer, vir rekeningbetalings gebruik word, is 'n boete fooi van R 181.70 betaalbaar en sal dan tot u rekening gehef word.

Ons wil graag bevestig dat dienstebetalings ook op dieselfde profiel gedoen kan word. Vir dienstebetalings, gebruik asseblief die verwysing wat deur die betrokke diensteafdeling uitgereik is.

Verkeersboetebetalings moet steeds op dieselfde manier gedoen word, totdat anders bevestig word.

 

Adv. LMR Ngoqo
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 08 November 2021