Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
28 September 2017

HUMAN SETTLEMENTS

iWORKSHOP: WESTERN CAPE DEPARTMENT OF HUMAN SETTLEMENTS

iWORKSHOP: WESTERN CAPE DEPARTMENT OF HUMAN SETTLEMENT

XA UMVUZO WEKHAYA LAKHO NGENYANGA UKUMYINGE OPHAKATHI KWAMA  R3501 – R15000, ISEBE LEPHONDO LOKUHLALISWA KOLUNTU, LINGAKUNCEDA UKUBA UBE NGUMNINIKHAYA

ISEBE LOKUHLALISWA KOLUNTU LENTSHONA KOLONI KUNYE NOMASIPALA WASEBITOU NGALE NCWADI LIYAKUMEMA UKUBA UZIMASE INDIBANO YOCWEYO YONCEDO LOKUXHASWA NGEMALI KWINKQUBO YENKXASO YOMNTU NGAMNYE (FLISP)

Abathengi bexesha lokuqala kunye namakhaya anomvuzo osezantsi ukuya kophakathi, bajamelana nezithintelo ezininzi xa bengena kwimarike yezindlu.  Imiceli mngeni iquka ukuba nokumelana, ukuba nokunikwa ngetyala kunye nokunikezelwa kwezindlu ezifikelelekayo kwiphondo.  iFLISP ijolise ekuboneleleni abaceli abafanelekileyo, abakhusele imali ngemvumelwano yokubambisa ngezindlu kumaziko ezemail, ngenkxaso yexesha elinye ngakwisivumelwano semail-mboleko yendl

Zibandakanye kunye nathi ufunde ngaphezulu ngezindlu ezifikelelekayo kwaye ufumanise ukuba iFLISP ingakunceda na

UMHLA          :   03rd  OCTOBER 2017

IXESHA         :   17H00 – 19H00

INDAWO        :    COMMUNITY HALL NEW-HORIZONS (GEELHOUT STREET)

Indibano yocweyo iya kuquka

  1. Liseshini zoqeqesho ezine, ezibanjwa yure zonke, zokukhokelela abaceli bexesha elizayo kwindlela abangafikelela ngayo kwinkxaso yeFLISP.
  2. Inkxaso yothatho-nxaxheba ngokuzinikela ekuyileni iifomu zezicelo zeFLISP

Malunga nolwazi oluthe vetshe, nceda dibana no Mr.A.W Fourie kwa 044 501 3228, onkanye uokanye thumela i-imeyile ku afourie@plett.gov.za

 

English / Afrikaans

Last published 24 July 2019