Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
10 September 2021

CALL FOR COMMENTS

NOTICE NUMBER: 272/2021

Notice is hereby given that the Municipal Council has approved the Housing Allocation Policy for Bitou Local Municipality in accordance with the Western Cape Provincial Framework Policy for the selection of housing beneficiaries. The Housing Allocation Policy is currently under review and the Integrated Human Settlements section is calling all Public members to submit their comments pertaining to the policy no later than 14 days from the publication of this notice.

Any objections or comments to the policy should be lodged in writing to reach (the Municipal Manager or be hand-delivered to the nearest Municipal Housing Offices) by no later than 27 September 2021.

A copy of the Policy and forms will be available at the Housing offices and on the Municipal website, www.bitou.gov.za

Comments or objections received after the aforementioned closing date may be disregarded. A person that is not able to read or write but wishes to comment on the proposals may visit their nearest Housing Office where a member of staff will assist them to formalize their comment (s).

For any queries regarding the policy, contact Ms. S Madokwe on 044 501 3224 during office hours. Alternately, email the Human Settlements section at humansettlements@bitou.gov.za.

 

ISIMEMO SEZIMVO-UKUHLAZIYWA KOMGAQO-NKQUBO WOLWABIWO LWEZINDLU

Isaziso siyanikezelwa ukuba iBhunga likaMasipala liphumeze uMgaqo-nkqubo wolwabiwo lweZindlu kuMasipala weNgingqi waseBitou ngokungqinelana noMgaqo-nkqubo weNkqubo-sikhokelo lwePhondo laseNtshona Koloni wokhetho lwabaxhamli bezindlu. UMgaqo-nkqubo woLwabiwo lweZindlu uphononongwa ngoku kwaye icandelo lokuHlaliswa kwaBantu eliHlanganisiweyo libiza onke amalungu oLuntu ukuba angenise izimvo zawo malunga nomgaqo-nkqubo zingaphelanga iintsuku ezili-14 zokupapashwa kwesisaziso.

Naziphina izichaso okanye izimvo kulo mgaqo-nkqubo kufuneka zifakwe ngokubhaliweyo ukuze zifikelele kulowo utyikitye apha ngezantsi (uMlawuli kaMasipala, uMasipala waseBitou, kwaye zisiwe ngesandla kwii-Ofisi zikaMasipala zeZindlu) zingadlulanga iintsuku ezili-14 zokupapashwa kwesisaziso. Ikopi yalo Mgaqo-nkqubo kunye neefom ziya kufumaneka ukuze zibonwe kwii-ofisi zeZindlu nakwiwebhusayithi kaMasipala, www.bitou.gov.za

Izimvo okanye izichaso ezifunyenwe emva kwalo mhla wokuvala ukhankanywe ngentla zisenokungahoywa. Umntu ongakwaziyo ukufunda okanye ukubhala kodwa enqwenela ukuphawula ngezindululo angatyelela iOfisi yezeZindlu ekufuphi kuye apho abasebenzi baya kuthi babancedise ekwenzeni uluvo lwabo ngokusesikweni.

Malunga nayo nayiphi na imibuzo malunga nomgaqo-nkqubo, nxibelelana noNks S Madokwe kule nombolo: 044 501 3224 ngamaxesha omsebenzi. Alturnatvly, thumela i-imeyile kwicandelo lokuHlaliswa kwaBantu ku: humansettlements@bitou.gov.za.

 

LEWER KOMMENTAAR - OORSIG OOR HUISTOEKENNINGSBELEID

Kennis geskied hiermee dat die Munisipale Raad die Behuisingstoekenningsbeleid vir Bitou Plaaslike Munisipaliteit goedgekeur het in ooreenstemming met die Wes -Kaapse Provinsiale Raamwerkbeleid vir die keuse van behuisingsbegunstigdes. Die beleid oor behuisingstoewysing word tans hersien en die afdeling vir geïntegreerde menslike nedersettings doen 'n beroep op alle lede van die publiek om hul kommentaar rakende die polis nie later as 14 dae na publikasie van hierdie kennisgewing in te dien.

Enige besware of kommentaar op die polis moet skriftelik ingedien word om die Munisipale Bestuurder te bereik, nie later as 27 September 2021 by die naaste Munisipale Behuisingskantore afgelewer word.

'N Afskrif van die beleid en vorms sal beskikbaar wees by die behuisingskantore en op die munisipale webwerf, www.bitou.gov.za

Kommentaar of besware wat na die voorgenoemde sluitingsdatum ontvang word, kan buite rekening gelaat word. 'N Persoon wat nie kan lees of skryf nie, maar kommentaar wil lewer op die voorstelle, kan 'n besoek aan die naaste behuisingskantoor bring, waar 'n personeellid hulle sal help om hul kommentaar te formaliseer.

Vir enige navrae rakende die polis, kontak me. Madokwe by 044 501 3224 gedurende kantoorure. Andersins, stuur 'n e -pos aan die afdeling Menslike nedersettings by humansettlements@bitou.gov.za.

Adv. LMR Ngoqo
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 10 September 2021